Vedtægter

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 21. oktober 2019 revideret på ekstraordinær generalforsamling d. 19. november 2020. Revideret på generalforsamling d. 3. februar 2021.

CVR: 39609304

 1. Navn og hjemsted
  1.1. Foreningens navn er Midtfyns Festival. Foreningen har hjemsted i Faaborg-Midtfyn Kommune.
 1. Formål
  2.1. Foreningens formål er at fremme kulturelle, velgørende, almennyttige og humanitære initiativer med forankring i det lokale, der er til gavn for mennesker i alle aldre. Dette gøres gennem afholdelse af en oplevelses- og musikfestival, hvor en del af festivalen giver efterskoler, friskoler, musikskoler og folkeskoler mulighed for at deltage aktivt.
  2.2. Foreningen er non profit og uafhængig af partipolitiske og religiøse interesser.
 1. Medlemsskab
  3.1. Medlemskab kan optage privatpersoner, foreninger og virksomheder, der aktivt støtter op om foreningens formål. En virksomhed og en forening har stemmeret som en enkelt person.
  3.2. Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser. Dansk rets almindelige erstatningsregler gælder for medlemmerne. Ethvert medlem kan til enhver tid melde sig ud af foreningen med dags varsel. Udtræder et medlem, som er valgt til en tillidspost, af foreningen, fratræder medlemmet samtidig denne post, jf. dog bestemmelsen om bestyrelsens fratrædelse i par. 6.
  3.3. Bestyrelsen kan med 2/3 majoritet ekskludere et medlem, der modarbejder eller skader foreningens interesser. Det ekskluderede medlem skal informeres telefonisk eller med e-mail. En sådan beslutning kan indbringes for generalforsamlingen, men har ikke opsættende virkning.
  3.4. Til æresmedlemmer af foreningen kan generalforsamlingen udnævne personer, der på særlig fortjenstfuld måde har virket til gavn for Midtfyns Festival.
 1. Kontingent
  4.1.
  Medlemmerne er forpligtede til at indbetale det af generalforsamlingen fastsatte kontingent.
  4.2. Medlemmer af Midtfyns Festivalens bestyrelse og arrangørgruppe er automatisk medlem, og skal ikke betale kontingent.
  4.3. Generalforsamlingen kan aftale nedsat kontingent for særlige medlemmer. Dette skal indstilles til generalforsamlingen.
  4.4. Medlemmer, der ikke har betalt kontingent før generalforsamlingens start er ikke stemmeberettigede til generalforsamlingen.
 1. Generalforsamlinger og vedtægtsændringer
  5.1.
  Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
  5.2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 31. januar og indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse sker ved offentliggørelse på Facebook og hjemmeside.
  5.3. Forslag fra medlemmer herunder vedtægtsændringer skal i begrundet form være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, hvorefter disse sammen med bestyrelsens forslag offentliggøres på hjemmesiden.
  5.4. Stemmeberettigede og valgbare er medlemmer, der ikke er i restance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
  5.5. Bestyrelsen kan kræve tilmelding forud for generalforsamlinger som en forudsætning for deltagelse.
  5.6. Den lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte.
  5.7. Afstemninger sker ved håndsoprækning, med mindre skriftlig afstemning begæres af et bestyrelsesmedlem eller mindst 1/4 af de tilstedeværende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
  5.8. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal af de fremmødte. Vedtægtsændringer kræver dog stemmeflertal på mindst 2⁄3 af de fremmødte. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt
  5.9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter foretages skriftligt, såfremt dette begæres af mindst ét tilstedeværende medlem.
  5.10. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:
  – 1) Valg af dirigent
  – 2) Valg af referent
  – 3) Godkendelse af dagsorden
  – 4) Bestyrelsens beretning
  – 5) Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse
  – 6) Forelæggelse af planer for indeværende år til godkendelse
  – 7) Forslag fra bestyrelsen
  – 8) Fastsættelse af kontingent
  – 9) Indkomne forslag
  – 10) Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter 1
  – 11) Valg af revisor
  – 12) Eventuelt
  5.11. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med mindst 14 dages varsel, når et flertal af bestyrelsens medlemmer eller mindst 10 af foreningens medlemmer finder det påkrævet.
  5.12. Lønnede ansatte har ikke stemmeret til generalforsamlingen og kan ikke sidde i bestyrelsen.
 1. Ledelse og virksomhed
  6.1 . 
  Bestyrelsen ansætter evt. personale i foreningen og definerer arbejdsopgaverne.
  6.2. Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer og 2 suppleanter valgt på generalforsamlingen, jf. 5. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, og det tilstræbes at lave rullende valg, således ikke alle bestyrelsesmedlemmer udskiftes samtidig. Efter valgte bestyrelseskandidater, konstituerer bestyrelsen sig selv.
  6.3. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal blandt bestyrelsesmedlemmer. Hvis der blandt de fremmødte på et bestyrelsesmøde ikke kan mønstres et flertal, som også er et flertal i den samlede bestyrelse, skal de øvrige bestyrelsesmedlemmer skriftligt tilkendegive deres stemme til hele bestyrelsen. Dette inden for en tidsfrist, som bestyrelsen fastsætter.
  6.4. Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
  6.5. Suppleanter deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret, medmindre et andet bestyrelsesmedlem skriftligt afgiver sin stemmeret til (efter eget valg) en af suppleanterne. Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder inden valgperiodens udløb, indtræder den suppleant, som ved valget fik flest stemmer, og får derved også almindelig stemmeret. Den tidligere suppleant er på valg ved førstkommende generalforsamling uafhængigt af det fratrådte bestyrelsesmedlems valgperiode.
  6.6. Der afholdes bestyrelsesmøder efter behov, dog mindst 4 årligt, evt. i form af telefon- eller videomøder mv. Der skrives referat ved alle møder. Bestyrelsens medlemmer holder i øvrigt løbende kontakt for i fællesskab at varetage foreningens interesser. 14 dage efter generalforsamlingen indkaldes til de årlige møder. Bestyrelsen kan invitere relevante personer til mødepunkter.
  6.7. Bestyrelsen har ansvar for foreningens økonomi og drager omsorg for, at foreningens midler anbringes og forvaltes på betryggende vis.
  6.8. Alle udgifter over et beløb fastsat af bestyrelsen, samt eventuel prokura, skal godkendes af et flertal af de personer, som sidder i bestyrelsen. Niveauet tilkendegives til generalforsamlingen. Ved evt. køb, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom kræves et kvalificeret flertal (mindst 2/3 flertal) af bestyrelsesmedlemmernes, herunder formandens, underskrift.
  6.9. Bestyrelsen nedsætter arbejdsgrupper efter behov. Medlemmer af arbejdsgrupper behøver ikke at være medlem af foreningen.
  6.10. Hvis den siddende bestyrelse ønsker at fratræde i utide, er den forpligtet til at fungere, indtil en ekstraordinær generalforsamling kan blive sammenkaldt og en ny bestyrelse valgt.
 1. Økonomi
  7.1.
  Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Årsregnskabet skal udfærdiges og aflægges efter årsregnskabslovens bestemmelser. Årsregnskabet revideres, så det er tilgængeligt på foreningens hjemmeside senest 14 dage før den ordinære generalforsamling finder sted.
  7.2. Regnskabet fremlægges til generalforsamlingen med evt. bemærkninger fra revisoren.
  7.3. Ved evt. overskud overføres det fulde beløb til næste års festival, i henhold til foreningens formålsparagraf 2.1. vedrørende fremme af kulturelle aktiviteter med forankring af det lokale. Ved opløsning af foreningen vil evt. overskud bruges i henhold til paragraf 9.1.
 1. Tegning og hæftelse
  8.1.
  Midtfyns Festival tegnes af bestyrelsens formand og kasserer. Hvis formanden ikke er disponibel, tegnes Midtfyns Festival af næstformand og kasserer. Bestyrelsen kan give prokura.
 1. Opløsning
  9.1.
  Foreningen kan opløses med mindst 2/3 flertal på to generalforsamlinger i træk, hvoraf den sidste indkaldes ekstraordinært alene med dette formål senest to måneder efter den første generalforsamling. Eventuelle formuer tilfalder kulturelle aktiviteter i Faaborg-Midtfyn kommune efter den afgående bestyrelses nærmere bestemmelse.

Mere information

Fandt du ikke hvad du ledte efter? Kontakt os her.